คลังเก็บหมวดหมู่: 1.กฎหมายต้องรู้

ก่อนยื่นภาษีประจำปี นักบัญชีบอกลูกค้าหรือยัง (งานนี้ นักบัญชี ไม่เอี่ยวด้วยนะ)

ค่าปรับยื่นงบการเงิน บางคนมองเป็นค่าโง่ แต่ผมคิว่า เป็นความจำเป็นครับ อาจเพราะลืม เพราะไม่รู้ เพรา… เรา ต้องเรียนรู้และจ่ายมันอย่างฉลาด  มาลองศึกษากันนะครับ

ค่าปรับ ยื่นงบล่าช้า หรือ ยื่นงบไม่ทันกำหนด  ประกอบด้วย

 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต้องยื่นภายใน 5 เดือน (อันที่จริง ต้องยื่นภายใน 1 เดือน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยต้องประชุมภายใน 4 เดือน จึงนับยาวรวมกันเป็น 5 เดือน)
  • ล่าช้า ไม่เกิน 2 เดือน ค่าปรับ รวม 2,000 บาท
   (ประกอบด้วย ปรับนิติบุคคล 1,000 บาท และปรับ กรรมการ 1,000 บาท)
  • ล่าช้า เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ค่าปรับรวม 8,000 บาท
   (ประกอบด้วย ปรับนิติบุคคล 4,000 บาท และปรับ กรรมการ 4,000 บาท)
  • ล่าช้า เกิน 4 เดือน ค่าปรับรวม 12,000 บาท
   (ประกอบด้วย ปรับนิติบุคคล 6,000 บาท และปรับ กรรมการ 6,000 บาท)
 • กรมสรรพากร
  • ยื่นล่าช้า ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา เสียค่าปรับ 3,000 บาท
   (ประกอบด้วย ปรับแบบฯ 1,000 บาท และปรับงบการเงิน 2,000 บาท)
  • ยื่นล่าช้า เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา เสียค่าปรับ 4,000 บาท
   (ประกอบด้วย ปรับแบบฯ 2,000 บาท และปรับงบการเงิน 2,000 บาท)

ค่าปรับอื่น ที่เกี่ยวข้อง

 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ไม่ได้ยื่นภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ปรับ 2,000 บาท (ไม่ต้องเสีย แม้มีกฎหมายบังคับไว้ ถ้ายื่น บจอ.5 พร้อมกับการยื่นงบการเงิน – อ้างอิง จากคำตอบ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนฯ คลิ๊กที่นี้)
 • ไม่นำงบดุลเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือน นับแต่วันที่ลงในงบดุล ปรับไม่เกิน 12,000 บาท
  (ประกอบด้ย ปรับนิติบุคคล 6,000 บาท และ ปรับกรรมการผู้มีอำนาจ 6,000 บาท) อ้างอิง กระทำความผิด ป.พ.พ. มาตรา 1197

ค่าปรับ ที่ไม่ต้องเสีย

 • กรณี ที่เลิกบริษัท/ ห้างหุ้น ค่าปรับของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เกี่ยวกับการยื่นงบการเงินไม่ทันกำหนด ไม่ต้องเสีย แต่จะต้องจดทะเบียนเลิกบริษัท/ ห้างหุ้นส่วน ก่อนยื่นงบการเงิน – ไม่มีเอกสารอ้างอิง แต่สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายกฎหมายกระทรวงพาณชิย์)

อายุความ และการดำเนินคดี

 • อายุความ มีระยะเวลา 1 ปี เช่น งบการเงินของรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 :ซึ่งต้องยื่นประมาณสิ้นเดือน 31 พฤษภาคม 2559 ถ้าล่าช้ากว่าวันดังกล่าว นิติบุคคลต้องจ่ายค่าปรับ ตามอัตราดังกล่าว จนถึง 31 พฤษภาคม 2560 กล่าวคือ ถ้ายื่นตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ก็ไม่ต้องจ่ายค่าปรับ ทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร เพราะหมดอายุความ
 • ให้ข้อสังเกตุว่า ก่อนหมดอายุความดังกล่าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาจจะส่งเรื่องให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อ ออกหมายเรียกให้เชิญท่านไปพบ เพื่อชี้แจงและชำระค่าปรับ ต่อไป ดูเพิ่มเติม เกี่ยวกับ หมายเรียก การเข้าพบ และการชำระค่าปรับ ได้ที่นี้ คลิ๊กที่นี้